خوانده دعوی الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در قرارداد مشارکت در ساخت، تعهد مستقلی برای سازنده جهت اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی درج نشده باشد؛ به این دلیل که عرف حاکم نیز دلالت بر اجرای تعهد مذکور بدون تصریح در قرارداد ندارد، نمی توان دعوی مذکور را علیه وی مطرح کرد و تکلیف شهرداری در صدور پایان کار منوط به درخواست مالکین به عنوان ذینفع است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان‌ها 1 - س. چ. 2 - ع. م. 3 - ن. چ. با وکالت آقای م. ع. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت خوانده ع.ح. با وکالت بعدی آقای م. ف. وکیل رسمی دادگستری به خواسته الزام خوانده به اخذ پایان کار درخصوص اعیانی احداثی در پلاک ثبتی..... واقع در بخش.... تهران با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، ملاحظه اصول و مستندات ابرازی خواهان‌ها، نظر به اینکه خوانده به عنوان سازنده ملک اقدام نموده و به موجب مستندات ابرازی خواهان‌ها و گواهی شهرداری، تخلف خوانده به عنوان سازنده در احداث اعیانی احراز گردیده است و با توجه به اینکه اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی به عنوان مقدمه و از ملزومات تنظیم سند می‌باشد و طبق رویه و عرف جامعه و قاعده مرسوم و معمول، سازندگان اقدام به انجام مقدمات تنظیم سند می نمایند و نظر به دفاعیان غیرموجه وکیل خوانده، دادگاه دعوی مطروحه خواهان‌ها را وارد دانسته به استناد مواد 519 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار از شهرداری درخصوص ملک موضوع دعوی و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ پانصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می دارد..رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- و مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

برزگر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به طرفیت خانم ن.- س. هر دو چ. و ع. م. م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اخذ پایان کار از شهرداری در خصوص اعیانی احداثی در پلاک ثبتی....واقع در بخش.... تهران بانضمام خسارات دادرسی است دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی و لحاظ دفاعیات هریک از اصحاب دعوی تجدیدنظر خواهی به عمل امده را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا در راستای قرارداد مشارکت تجدیدنظر خواه تعهد مستقلی در خصوص اخذ پایان کار از شهرداری راجع به اعیانی احداثی در پلاک ثبتی تحت مالکیت نداشته. عرف حاکم در موضوع مختلف فیه نیز حکایت از مسئولیت سازنده به اخذ پایان کار بدون تصریح آن در قرارداد ندارد مضافا بر اینکه تجدیدنظر خواندگان دعوی طرح شده را به طرفیت تجدیدنظر خواه به عنوان احدی از مالکین طرح ننموده بلکه مبنای طرح تخلف سازنده در انجام تعهد قراردادی است که در ما نحن فیه تعهد برای سازنده تعریف نشده با وصف یاد شده تکلیف شهرداری در صدور پایان کار منوط به درخواست مالکین به عنوان ذینفع بوده و تجدیدنظرخواه به عنوان مالک با مسئولیت مشخص و معادل میزان مالکیت مخالفتی در جهت مراجعه به شهرداری و پرداخت حقوق قانونی شهرداری در خصوص اضافه بنا و کسر پارکینگ نداشته بر همین مبنا دادگاه با انطباق تجدیدنظر خواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون یاد شده با توجه به سمت خوانده پرونده به عنوان سازنده دعوی خواهان پرونده نخستین را قابل استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها