اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که پس از فوت پدر، مادر که دارای حق حضانت فرزند مشترک است، تصمیم به خروج از کشور داشته و خواستار صدور اجازه خروج از کشور باشد، دادگاه می‌تواند به جهت اجتناب از تضییع حق ملاقات ولی قهری (پدربزرگ) کودک، از صدور این مجوز خودداری کند.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ژ. س.الف.م. با وکالت خانم س. ر.ب. به طرفیت آقای ت. پ.پ. و اداره گذرنامه استان تهران به خواسته صدور اجازه خروج از کشور فرزند به نام آریا 6/5 ساله و با توجه به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است موکل در تاریخ 6 / 5 / 1375 با مرحوم همایون پ.پ. ازدواج دائم نموده است که حاصل زندگی مشترک آنها یک فرزند پسر به نام آریا 6 ساله می‌باشد که مطابق گواهی فوت تقدیم شده همسر وی در تاریخ 30 / 3 / 92 فوت نموده است و مطابق دادنامه اعلام شده به شماره 9209982707001390 مورخ 5 / 2 / 1392 صادره از دادسرای ناحیه 25 تهران آقای ت. پ.پ. ولی قهری طفل می‌باشد و حضانت طفل صغیر به عهده مادر (خواهان) می‌باشد در تاریخ 31 / 6 / 94 موکل به عقد موقت یک ساله آقای علیرضا میر ویسی در آمده است که با توجه به آنکه زوج در کشور آمریکا ساکن می‌باشد موکل می بایستی جهت زندگی مشترک به خارج از کشور عزیمت نماید لکین ولی قهری اجازه خروج طفل را نداده و وی را ممنوع الخروج نموده است با توجه به آنکه حضانت طفل صغیر با مادر خویش می‌باشد و از لحاظ شرعی و قانونی مصلحت طفل ایجاب می‌نماید که همواره نزد « مادر »; باشد لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است اولا دادگاه با امعان نظر به اینکه خوانده ردیف اول ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 14 / 10 / 94 مخالفت خویش را به عنوان ولی قهری (آریا 6/5 ساله) اعلام نموده است و حسب اظهارات خواهان و وکیل وی که تقاضای خروج فرزند مشروحه را به مدت یک ساله اعلام نموده‌اند و خروج نامبرده از کشور به مدت یک سال موجب محرومیت حق ملاقات ولی قهری با نوه خود می‌شود و عملا خروج نوه از کشور سالب حق ملاقات فطری و قانونی خوانده ردیف اول می‌باشد که با این امر مخالفت شدید داشته و مضافا بر اینکه ضرورتی بر خروج فرزند از کشور که به مصلحت کودک باشد نیز احراز نمی گردد علهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید ثانیا در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (اداره گذرنامه) با امعان نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه ای به شماره 1506 مورخه 15 / 9 / 94 ثبت و پیوست سابقه گردیده است دادخواست خویش را مسترد نموده است مستندا به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست فوق را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا نیک صفت

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ژ. سیف الهی با وکالت آقایان د. م. و کورش ش. به طرفیت آقای ت. پ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/11/4 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور اجازه خروج از کشور فرزندش به نام آریا 6/5 ساله به دلیل فوت پدر طفل و ازدواج موقت یک ساله با آقای علیرضا میرویسی مقیم کشور آمریکا به لحاظ محرومیت ولی طفل از ملاقات با نوه خود که جزء حقوق فطری و قانونی اوست غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

منبع
برچسب‌ها