نظریه مشورتی شماره 7/98/1304 مورخ 1398/08/29

تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/1304
شماره پرونده: 98-127-1304 ح

استعلام:

احتراما با توجه به آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره و تاریخ های 59- 30/4/71، 33- 29/2/5 ،130- 21/6/77 چنانچه در پرونده ای موضوع خواسته ی خواهان الزام به ایفای تعهد قراردادی شهرداری باشد و موضوع آن تعهد نیز صرفا صدور یا تمدید پروانه ی ساختمانی باشد آیا رسیدگی به آن دعوی به اعتبار آن که مستند آن قرارداد می‌باشد در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می‌باشد یا به اعتبار آن که مبنای حقوقی دعوی الزام شهرداری به انجام یکی از تکالیف و وظایف قانونی خود در ماده‌ی 55 قانون شهرداری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، شهرداری مجاز نیست تا تکالیف قانونی خود را به عنوان ما‌به‌ازاء و در قبال یک تعهد قراردادی قرار دهد.
ثانیاً، مستفاد از بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به دعاوی علیه شهرداری در خصوص تخطی از وظایف قانونی آن نهاد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و ذکر تعهدات قانونی شهرداری در قرارداد منعقده فیمابین شهرداری و شهروندان نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مزبور نمی‌باشد.

منبع