اعتبار امر قضاوت شده در دعوی تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی تمکین، چنانجه سابقا در خصوص آن اتخاد تصمیم شده باشد، در صورت وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع و سبب، دارای اعتبار امر قضاوت شده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.ج. به طرفیت خانم الف.ب. به‌ خواسته تمکین دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد به‌ موجب دادنامه شماره، 700210 - 1393/02/09 در پرونده کلاسه، 922411 نسبت به خواسته خواهان سابقا اتخاذ تصمیم گردیده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد علی‌ ای‌حال نظر به وحدت اصحاب دعوی، وحدت موضوع دو دعوی و وحدت سبب دو دعوی در هر دو پرونده مطروحه و اینکه موضوع اعتبار امر قضاوت شده را دارد لذا مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - نورالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ب. به‌ طرفیت آقای ح.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه... مبنی بر صدور حکم قرار رد دعوی الزام به تمکین وارد نمی ‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس ومستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مرادی هرندی- روحانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها