اثبات پرداخت مهریه با شهادت شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت مهریه را با شهادت شهود نمی توان اثبات کرد؛ زیرا شهادت در مقابل مندرجات سند رسمی نکاحیه مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ع. خ. با وکالت آقای ش. ر. و خانم س. ش.ن. به طرفیت آقای ج. ب. به خواسته مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 044828 دفترخانه رسمی ازدواج شهرری به میزان 800 سکه و خسارت دادرسی، با توجه به دعوی مستند خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده نیز در جلسه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 1082 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت عین مهریه مذکور و خسارت دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. این رای غیابی است و ظرف 20 روز از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - اسماعیل حسن زاده

رای دادگاه بدوی

واخواهی آقای آقای ج. ش.ب. با وکالت آقای ک. س. نسبت به دادنامه غیابی شماره 1786 مورخ 1393/09/15 این دادگاه (که حکم بر ایشان به پرداخت مهریه صادر گردیده است) وارد نمی‌باشد زیرا واخواه پرونده، مدارک و دلایل محکمه‌ پسند که موجب نفض و بی‌اعتباری رای واخواسته گردد را ارایه ننموده‌اند و با توجه به سطر آخر دادخواست واخواهی مدارک تکمیلی نیز ارایه نداده‌اند، لذا دادگاه مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - اسماعیل حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ج. ش. ب. با وکالت آقای ک. س. به طرفیت خانم ع. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309982165301512 متضمن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 9309972165301786 مورخ 1393/09/15 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه (زوج) به پرداخت 800 عدد سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی، با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا اولا تجدیدنظرخواه (زوج) مدعی است که تجدیدنظرخوانده (زوجه) اقرار به دریافت 140 عدد سکه بهار آزادی از کل مهریه را نموده است لیکن در این خصوص دلایل و مدارکی که دلالت بر صحت ادعای وی نماید به محکمه ارایه نداده است ثانیا در مقابل اسناد رسمی (سند نکاحیه) دعوی که مخالف با مفاد مندرجات آن باشد به شهادت شهود اثبات نمی‌گردد. بناء علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی

منبع
برچسب‌ها