فرجام خواهی از رای صادره درخصوص اعتراض ثالث اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احکام قابل فرجام در قانون تصریح شده و رای صادره متعاقب اعتراض ثالث اجرایی غیر از موارد مصرح در قانون است؛ بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ج. ح. به وکالت از ح. ر. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به پرونده کلاسه --- ج تقدیم شعبه --- دادگاه عمومی تهران نموده و دادگاه پس از دستورارسال دادخواست به خواندگان و وصول پاسخ طی دادنامه --- - مورخ 1393/05/29 این چنین مبادرت به صدور حکم نموده است، در خصوص اعتراض ثالث (اجرایی) آقای ج. ح. به وکالت از معترض ثالث آقای ح. ر. به طرفیت خانم ژ. م. با وکالت آقای ک. الف. و آقای ق. م. نسبت به پرونده اجرایی کلاسه --- به شرح محتویات پرونده دادگاه نظر به محتویات پرونده و مفاد و مدلول مبایعه نامه مورد استناد معترض ثالث و نظر به اینکه مشخصات کامل واحد آپارتمانی و بلوک و طبقه آن به طور کامل در مبایعه نامه معلوم و مشخص نمی‌باشد و همچنین نام معترض ثالث در لیست اعلامی سازنده آقای ق. م. به تاریخ 1390/02/11 قید و درج نشده است بنابراین دادگاه اعتراض ثالث آقای ح. ر. را غیر موجه تشخیص و استنادا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض ثالث صادرورای مذکور را ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اعلام می‌نماید. وکیل معترض ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدید نظر خواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس ازطی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

احکام قابل فرجام دادگاه‌های بدوی در بند الف ماده 367 تصریح شده است و نظر به اینکه حکم مربوط به ثالث اجرایی خارج از مواد مذکور است بنابراین قابلیت رسیدگی فرجامی نداشته و دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و با رد فرجام خواهی پرونده اعاده میشود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون

علی شمس - سعید عمرانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها