نظریه مشورتی شماره 7/1400/1637 مورخ 1400/12/16

تاریخ نظریه: 1400/12/16
شماره نظریه: 7/1400/1637
شماره پرونده: 1400-168-1637 ک

استعلام:

ماده 179 از قانون آیین دادرسی کیفری « متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می‌شود»، سریعاً اظهار نظر فرمایید ؛اولاً ،در صورتی که ادله انتسابی به متهم ،در خصوص جرم ارتکابی کافی باشد، آیا برای مقام قضایی الزامی در خصوص جلب متهم در صورتی که بدون عذر موجه جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور نیابد و ابلاغ هم صورت پذیرفته باشد ،وجود دارد ؟در صورت الزام به جلب متهم در صورتی که متهم حوزه قضایی دیگری باشد ،آیا می توان به صرف همان ابلاغ برای متهم کیفرخواست صادر نمود،بدون اینکه نیابت جهت جلب و تفهیم اتهام اعطا گردد و از اطاله دادرسی جلوگیری نمود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، مستفاد از مواد 90، 168، 178، 179 و 263 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده 179 قانون یادشده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم است و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم وجود ندارد و در صورت حضور یا اقامت متهم در دیگر حوزه‌های قضایی، از طریق اعطای نیابت قضایی باید متهم جلب شود.

منبع