درخواست مجدد دستور موقت بعد از رد آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/28
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع

درخواست مجدد دستور موقت بعد از رد آن

پرسش

الف دادخواستی به خواسته‌ الزام به تحویل خودرو و الزام به تنظیم سند آن به طرفیت ب مطرح و حین رسیدگی درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال خودرو را نموده است و دادگاه به علت عدم احراز فوریت امر قرار رد آن را صادر می‌نماید. با تغییر دادرس رسیدگی‌کننده خواهان مجدداً از دادگاه درخواست دستور موقت جهت منع نقل و انتقال خودرو را نموده است. آیا دادرس فعلی رسیدگی‌کننده در صورت احراز فوریت امر می‌تواند نسبت به صدور دستور موقت اقدام نماید؟

نظر هیات عالی

رد درخواست صدور دستور موقت فاقد اعتبار امر مختومه بوده و برای دادرس بعدی الزامی در تبعیت از تصمیم دادرس قبلی وجود ندارد و می‌تواند با احراز فوریت امر و سایر شرایط مبادرت به صدور دستور موقت نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تقاضای دستور موقت در قالب درخواست مطرح می‌گردد و قرار رد آن از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست؛ لذا منعی برای درخواست مجدد آن توسط خواهان وجود ندارد و قابل اعتراض نبودن قرار رد درخواست موقت وفق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی نافی اختیار خواهان برای درخواست مجدد آن نمی‌باشد و در صورتی که قاضی رسیدگی‌کننده شرایط صدور دستور موقت را در مورد درخواست فعلی فراهم بداند باید نسبت به صدور آن اقدام نماید. بدیهی است طرح درخواست جدید برای دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه مجزا برای درخواست جدید می‌باشد.

نظر اقلیت

مطابق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست و تنها متقاضی می‌تواند ضمن تجیدیدنظرخواهی به رای اصلی نسبت به آن نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی نماید؛ لذا طرح درخواست جدید برای صدور دستور موقت که مسبوق به رد بوده است از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها