نظریه مشورتی شماره 7/96/1281 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1281
شماره پرونده: 819-1/186-96

استعلام:

چنانچه در پرونده ای به جهت اشکال در وکالتنامه وکیل دادگاه تجدید نظر استان در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی ار رأی صادره دادگاه بدوی با این استدلال که جرم قابل گذشت بوده و سمت شاکی را زیر سوال برده و قرار منع تعقیب صادر نماید و مجددا شاکی مذکور که به جهت ایراد در وکالتنامه موفق به تظلم خواهی نشده شخصا مبادرت به طرح شکایت با همان عناوین سابق توهین و تهدید و با توجه به اینکه مدت یک سال از زمان وقوع جرم سپری شده می توان موضوع را مشمول مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب کرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

عبارت اشکال در وکالتنامه و ایراد در وکالتنامه مذکور در استعلام مبهم است و بسته به نوع اشکال و ایراد ممکن است پاسخ متفاوت باشد، بنابراین پاسخ‌گویی به استعلام به نحو مطرح شده ممکن نیست. در صورت رفع ابهام متعاقباً پاسخ داده خواهد شد.

منبع