رای شماره 49 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع /9801045 شماره دادنامه: 9909970906010049 تاریخ: 27/2/99

شاکی: آقای حسین عبداللهی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 52/94/200 مورخ 13/5/1394

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 52/94/200 مورخ 13/5/1394به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

2- با توجه به صراحت تبصره (6) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می‌باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می‌شود، مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم: «درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.» با وجود حکم مقرر در این تبصره، برمبنای مقرره مورد شکایت اقدام به تفکیک هزینه‌های برگشتی از درآمدهای ابرازی شده که این امر مغایر با اصل 51 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره 1051 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 25172/212/د مورخ 26/5/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با توجه به حکم مقرر در اصل 51 قانون اساسی و لزوم اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی براساس قانون و با عنایت به اینکه در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینه‌های غیرقابل قبول و برگشتی خارج از شمول حکم مقرر در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینه‌ها تعدی از حکم قانونگذار است. ضمناً دادنامه شماره 1051 مورخ 19/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با مقرره مورد شکایت در این پرونده ارتباط ندارد.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینه‌های غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینه‌ها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینه‌های غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینه‌ها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

منبع