مرور زمان در بزه تصرف عدوانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بزه تصرف عدوانی جرم مستمر بوده و مشمول مرور زمان نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - م.، 2 - الف. با وکالت آقای...، دایر به مشارکت در تصرف عدوانی (مسقف نمودن نورگیر واحد مربوطه)؛ با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و انکار و تکذیب شدید متهمین و وکیل ایشان در کلیه مراحل تحقیق نظر به این که علی فرض صحت ادعای شاکی به موجب نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض موثر باقی مانده و با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته (به شرح صفحات 132 و 133 ) و ضمن آن اعلام داشته مسقف نمودن نورگیر واحد طبقه اول حدود هفت سال گذشته اتفاق افتاده و سایر طبقات نیز پس از خرید واحد و رضایت همدیگر نسبت به مسقف نمودن سقف نورگیر خود اقدام نموده‌اند موضوع مشمول مرور زمان تلقی گردیده و با توجه به قانون حاکم مستندا به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 6 قانون مرقوم قرار موقوفی تعقیب متهمین را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- چراغی

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1 - الف. 2 - م. با وکالت... مبنی بر مشارکت در تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت آقای... به عنوان یکی از مالکین مجتمع؛ دادگاه با توجه به این که حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی جمیع ساکنین ازجمله شاکی بر تصرف مشاعات به شرح مندرج در پرونده توافق نموده بودند و پس از مدتی اختلاف در موضوع پارکینگ شاکی از رضایت خود عدول نموده است. علی هذا دادگاه با توجه به این ]که[ تصرف موضوع شکایت مسبوق به رضایت بوده است از صدق عنوان تصرف عدوانی خارج بوده و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض عنه متهمین 1 - م. 2 - الف. با وکالت آقای... از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ مشمول مرور زمان بودن قرار موقوفی تعقیب صادر؛ لهذا دادگاه با التفات به این که جرم تصرف عدوانی مستمر و مشمول مرور زمان نمی شود مضافا این که متهمین موصوف در حال حاضر نیز متصرف در مکان مشاعی بوده، لهذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع لذا مستندا به بند دو ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی به حضور دادگاه محترم ارسال می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی

رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب دادنامه معترض حکم به برائت متهمین 1 - م. 2 - الف. از اتهام تصرف عدوانی صادر گردیده؛ حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده خاصه اظهارات تجدیدنظرخواه در مراحل تحقیق و دادرسی مبنی بر این که تصرف تجدیدنظرخواندگان بدوا با رضایت تجدیدنظرخواه بوده و ضمن توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لذا ضمن رد اعتراض مشارالیه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - علی امرایی

منبع
برچسب‌ها