نظریه مشورتی شماره 7/1400/683 مورخ 1400/06/27

تاریخ نظریه: 1400/06/27
شماره نظریه: 7/1400/683
شماره پرونده: 1400-186/1-683 ک

استعلام:

با توجه به سکوت مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی که درتاریخ 1393/11/27 به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است، آیا می‌توان به دلالت عقلی و با اخذ ملاک از قسمت اخیر تبصره 3 ماده 25 قانون اخیرالذکر چنین برداشت کرد که در مجازات‌های تکمیلی که الزام دادگاه از نوع ترک فعل می‌باشد، مدت مجازات از زمان اتمام محکومیت حبس آغاز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اصولاً احکام پس از قطعیت قابلیت اجرایی می‌یابند و در چگونگی اجرای مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی، چنانچه مجازات تکمیلی هم‌زمان با مجازات اصلی قابل اجرا باشد (از قبیل حبس و منع از داشتن دسته چک)، اجرا به نحو هم‌زمان صورت می‌گیرد؛ و اگر اجرای هم‌زمان مجازات اصلی و تکمیلی میسر نباشد (مانند مجازات اصلی حبس و مجازات‌های تکمیلی انفصال موقت از خدمت دولتی یا عمومی)، وفق ماده 521 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/11/27»، اجرای مجازات تکمیلی «از زمان پایان یافتن مجازات حبس» و «بعد از اجرای حکم اصلی» شروع می‌شود.

منبع