نظریه مشورتی شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17

تاریخ نظریه: 1402/07/17
شماره نظریه: 7/1402/501
شماره پرونده: 1402-186/1-501ک

استعلام:

مطابق مواد 46 و 47 به بعد قانون مجازات اسلامی، مورد تعلیق اجرای مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سوال اینجاست که آیا امکان تعلیق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودی اینگونه مجازات‌ها وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

انفصال از خدمات دولتی و عمومی (اعم از موقت یا دائم) با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فی‌الواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی، گاه تبعی یا تکمیلی اعمال می‌شود و با عنایت به ماده 19 قانون مذکور «محرومیت از حقوق اجتماعی» یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است. به طور کلی در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود شرایط مقرر در قانون اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت یک تا پنج سال تعلیق نماید و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرایم موضوع ماده 47 قانون پیش‌گفته که ناظر به جرم است، طبق بندهای ذیل این ماده بیان شده است؛ بنابراین در فرض سوال جرمی که قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است اگر از جمله جرایم مذکور در بندهای ذیل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقی 1399 به این ماده نباشد که مقنن تعلیق اجرای مجازات آن‌ها را ممنوع اعلام نموده است، تعلیق اجرای مجازات انفصال موقت به مدت یک تا 5 سال (با احراز وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.

منبع