نحوه طرح دعوی به قیمومت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در طرح دعوی به قیمومت، قیم باید در دادخواست، نام شخص تحت قیمومت خود را به عنوان اصیل در ستون خواهان و اینکه قیم وی چه شخصی است را ذکر کند؛ بنابراین درصورت ذکر نام خود درستون خواهان، دعوی بدوی، به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده و قابل استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده خانم م. پ. با وکالت اقای ج. م. دادخواستی را به طرفیت اقایان م. غ. و س. غ. به خواسته مطالبه اجرت المثل یک باب مغازه از 1378/03/27 با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه نموده و توضیح داده است که شوهر موکله که از احراز ورثه مرحوم ن.الف. غ. بوده و در سال 1389 حکم محجوریت وی صادر شده و موکله قیم وی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه یک باب مغازه از مرحوم ن.الف. غ. به ارث رسیدگی و از تاریخ فوت وی ( 1378/03/27 )در تصرف خواندگان بوده و هم از م. غ. (شوهر موکله)نداشته اند تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارند.خواندگان در دفاع بیان نموده‌اند که در ملک مورثی تصرفی نداشته اند تا نسبت به اجرت المثل سهم خواهان محکوم شوند و جهت اثبات ادعای خود به تحقیقات محلی و استعلام از اداره دارایی ،برق استفاده نموده اند.النهایه دادگاه با توجه اینکه صدور حکم محکومیت خواندگان مشروط است به اثبات تصرف انها در ملک مورثی و استفاده انها و از ناحیه خواهان دلیلی دال بر اثبات تصرف انها ارائه نشده و تحقیقات محلی هم موید این مطلب می‌باشد و مطالبه اجرت المثل هم فرع بر اثبات تصرف خواندگان می‌باشد و در ما نحن فیه تصرف محرز نشده است ،خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران

فریبرز مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م. پ. به قیمومیت آقای م. غ. با وکالت ج. م. به طرفیت آقایان 1 - م. غ. 2 - س. غ. نسبت به دادنامه --- - 1393/10/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی مطالبه اجرت المثل مغازه به شرح ان صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در ان نظر به در ستون خواهان در دادخواست نخستین نام خواهان خانم م. پ. قید شده است در حالی که خانم پ. شخصا و به نحو اصیل ذینفع در اجرت المثل متنازع فیه نبوده و فاقد سمت می‌باشد و در صورتی که به قیمومیت از آقای م. غ. دادخواست تقدیم کرده باشد باید وفق ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به بند 1 ماده 51 همان قانون اولا نام آقای م. غ. باید به عنوان اصیل در ستون خواهان معرفی می شد و ثانیا اینکه قیم وی چه شخصی می‌باشد نیز ذکر می گردید چون به چنین تکلیف قانونی عمل نشده است دعوی به نحو صحیح قانونی تقدیم نشده است و در موقعیت فعلی قابلیت استماع را نداشته علی هذا به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها