دعوای تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه سفیدامضاء

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحویل مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین در صورتی که شخصی بابت ضمانت پرداخت وام، مبایعه نامه سفیدامضا در خصوص ملکی را امضا کند، دعوی الزام به تحویل مبیع محکوم به رد است؛ زیرا حقیقت بیع و قصد و رضای طرفین، که از شرایط اساسی صحت معامله است، احراز نمی شود تا به تبع آن، فروشنده ملزم به تحویل مبیع باشد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای د. الف. باوکالت آقای م. م. به طرفیت خانم ص. م. به خواسته الزام خوانده به تحویل شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی......فرعی از.....الی بخش......تهران بااحتساب خسارات دادرسی ونیز دعوی خانم ص. م. باوکالت خانم ل. الف. به طرفیت آقای د. الف. به خواسته صدور حکم برابطال مبایعنامه مورخ 1384/12/25 به لحاظ صوری بودن بااحتساب خسارات دادرسی ماحصل ادعای وکیل آقای د. الف. این است که موکل وی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مذکورراباپرداخت ثمن آن خریداری نموده وسندرسمی آپارتمان نیز به نام موکل تنظیم شده است لیکن خوانده ازتحویل آپارتمان فروخته شده خودداری می‌نمایدخوانده دردفاع اظهارداشتند آپارتمان خودرامعامله ننموده بلکه بابت ضمانت پرداخت وام ،وکالتنامه ومبایعنامه راتنظیم نموده ام ووجهی بابت آپارتمان مذکور دریافت نکرده ام ومبایعنامه سفیدامضا بوده است دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی واستماع اظهارات طرفین ووکلای آنان نظربه اینکه خواندهمنکر انجام معامله باخواهان گردیده است جهت احراز واقعیت وچگونگی تنظیم مبایعنامه مستند دعوی قرارارجاع امر به کارشناس خط وامضا صادرنموده وکارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه وارده به شماره 14 - 1389/03/05 سفیدامضا بودن مبایعنامه راتاییدنموده ونظریه مذکور مصون ازتعرض باقیمانده وبااوضاع واحوال مسلم قضیه مباینتی نداردوچک مندرج درمتن مبایعنامه بابت ثمن معامله به دلالت پاسخ استعلام واصله ازبانک محال علیه توسط خانم ص. م. وصول نگردیده است وتنظیم سندرسمی آپارتمان مذکوربه نام خواهان بااستفاده ازاختیارات تفویض شده دروکالتنامه شماره......- 1384/12/25 صورت گرفته است باتوجه بمراتب واینکه تحویل مبیع ازآثارعقدبیعی است که صحیح واقع شده باشدودرمانحن فیه بنا به مراتب فوق حقیقت بیع احراز نمی گرددتابه تبع آن فروشنده ملزم به تحویل مبیع گرددوقصدطرفین ورضای آنان که ازجمله شرایط اساسی برای صحت معامله میباشدنیز احراز نمی گرددفلذابنا به مراتب اولا دعوی خواهان مبنی برتحویل آپارتمان موردمعامله راغیرواردتشخیص وحکم به ردآن صادر و اعلام می‌نمایدثانیا دعوی ابطال مبایعنامه مورخ 1384/12/25 باتوجه بهاینکه برابر نظریه کارشناس بهصورت سفیدامضا تنظیم شده وهدف ازتنظیم آن تضمین پرداخت وام بوده نه انجام بیع که متعاقبا ازسوی خوانده بدون اراده خواهان تنظیم وتکمیل گردیده است دادگاه دعوی مطروحه رادراین قسمت واردتشخیص وبااستنادبه مواد 190 ، 223 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برابطال مبایعنامه مورخ 1384/12/25 وهمچنین پرداخت مبلغ 971/000 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان خانم ص. م. صادر و اعلام می‌نمایدرای صادره حضوری وظرف مهلت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

محمد ترابی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اقای د. الف. به طرفیت خانم ص. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/08/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان به خواسته تحویل آپارتمان دارای پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی بخش.....تهران با احتساب خسارات دادرسی و نیز حکم بر ابطال مبایعنامه مورخ 1384/12/25 و همچنین پرداخت مبلغ 971/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع می‌باشد. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد شیری خان - منصور فلکی

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها