نظریه مشورتی شماره 7/1401/258 مورخ 1401/08/08

تاریخ نظریه: 1401/08/08
شماره نظریه: 7/1401/258
شماره پرونده: 1401-127-258 ح

استعلام:

چنانچه طرفین دعوا در مقام سازش در جلسه دادرسی چنین توافق کنند که شخص ثالثی به عنوان داور مرضی‌الطرفین مبادرت به تعیین میزان مطالبات ادعایی خواهان نماید و پس از تعیین مبلغ از سوی داور، دادگاه بر اساس مبلغ تعیینی از سوی داور، گزارش اصلاحی صادر کند، آیا پس از وصول نظر داور انتخابی ضرورتی به دعوت طرفین و اخذ توافق مجدد است یا آن‌که بر اساس توافق سابق و مبلغ تعیین شده دادگاه مجاز به صدور گزارش اصلاحی است؟ چنانچه قائل به ضرورت توافق مجدد باشیم و خوانده پس از دعوت، مبلغ تعیین شده از سوی داور را نپذیرد، آیا بر توافق سابق و داوری صورت گرفته اثری مترتب خواهد بود؟ در فرض عدم ترتب اثر، آیا دادگاه می‌بایست رأسا وارد رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2 - نظر به این‌‌که موضوع به شرح منعکس در استعلام از شمول مقررات راجع به داوری خارج است و مفروض آن است که طرفین در خصوص اصل دعوا و اختلاف به توافق رسیده و سازش کرده‌اند و موکول شدن تعیین مبلغ از سوی ثالث نیز خللی به این توافق وارد نمی‌کند، متعاقب اعلام نظر ثالث، دادگاه برای صدور گزارش اصلاحی با منعی مواجه نیست. بدیهی است تعیین مبلغ از سوی ثالث باید به نحو مقتضی برای دادگاه محرز شود.

منبع