نظریه مشورتی شماره 7/95/1827 مورخ 1395/08/04

تاریخ نظریه: 1395/08/04
شماره نظریه: 7/95/1827
شماره پرونده: 1144-1/168-95

استعلام:

در پرونده دادگاه انقلاب اسلامی که با تعدد قاضی به اتهام متهم رسیدگی می‌نماید و متهم نیز متواری است و برای متهم وکیل تسخیری از طرف دادگاه تعیین می‌شود لطفا بفرمایید:
الف -رأی صادره غیابی است یا حضوری؟ ب- چنانچه رأی صادره غیابی است آیا وکیل تسخیری می‌تواند از رأی صادره واخواهی نماید؟ ج- در صورت واخواهی از سوی وکیل تسخیری دادگاه می‌تواند واخواهی وکیل تسخیری را بپذیرد ؟چ- در صورت پذیرفتن واخواهی چنانچه نظرش بر تایید رأی صادره باشد آیا این ردی حضوری تلقی می‌شود؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف) ظاهر عبارت «...یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم، وکیل تسخیری تعیین کرده است و متهم نیز حضور داشته است. در نتیجه، در حالتی که متهم، متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب می‌گردد و مطابق مقررات، هر زمانی که محکومٌ‌علیه رأی غیابی، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.
ب) وکیل تسخیری در فرض سوال حق واخواهی ندارد زیرا مستفاد از مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که حق واخواهی از زمانی ایجاد می‌گردد که محکوم‌علیه از صدور حکم غیابی مطلع گردد و در فرض سوال که بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد مفروض آن است که محکوم‌علیه از رأی صادره بی‌اطلاع است و برای او هنوز حق واخواهی ایجاد نشده است تا وکیل تسخیری در مقام استیفای آن برآید.
ج) با توجه به پاسخ بند ب این پرسش منتفی است./

منبع