افزایش مهریه بعد از عقد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد آن بعد از عقد شرعا صحیح نیست و امکان مطالبه آن در قالب مهریه وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم الف.ف. فرزند ع. به‌ طرفیت آقای ع.ع. فرزند م. به‌ خواسته مطالبه مهریه تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی شماره... مورخ 1375/10/06 صادره از دفترخانه رسمی ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فی‌ما بین با مهریه به میزان یکصد و ده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی برای دادگاه محرز نموده است نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد وکیل خوانده در جلسه دادرسی حضور داشته و اظهارات ایشان استماع لذا دادگاه با احراز اشتغال‌ ذمه خوانده و دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1082 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خوانده را به پرداخت یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی به‌ لحاظ اینکه مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد آن بعد از عقد مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 880/30/3579 مورخ 1388/05/12 شرعا صحیح نیست و زوجه در قالب دعوی دیگری می‌بایست آن را از زوج مطالبه نمایند محکوم می‌نمایند و نسبت به مازاد آن در قالب مهریه دعوی خواهان بنا بر مراتب فوق وارد و ثابت نمی‌باشد مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی ایشان صادر و اعلام می‌گردد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.ف. به‌ طرفیت آقای ع.ع. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/07/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مطالبه مازاد بر 110 عدد سکه مقرر ضمن عقد نکاح، اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها