بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/24

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1 - م. م، 39 ساله فاقد سابقه کیفری در ایران،فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان یکهزار و نهصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ف. ر. و 2 - و. م.، 36 ساله، فاقد سابقه کیفری در ایران، متاهل، فعلا بازداشت در اوین دایر بر جعل و کلاهبرداری به میزان دوازده هزار و هشتصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای ع. الف.م. و هفتاد هزار دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای غ. ع. و 3 - الف.ت، 21 ساله، فاقد سابقه کیفری، متاهل، مسیحی و فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م. و 4 - م.ع، 29 ساله، فاقد سابقه ی کیفری، متاهل، مسلمان فعلا بازداشت در زندان اوین دایر بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری به میزان هفت هزار و پانصد دلار آمریکایی موضوع شکایت آقای م. ص.م.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و گزارشات و اقدامات و تحقیقات ضابطین در جهت شناسایی و دستگیری متهمین و پاسخ استعلامات واصله به شرح پرونده و آلات و ادوات مکشوفه که دلالت بر ارتکاب بزه دارد و مودای گواهی گواهان و اظهارات و انکار و دفاعیات غیر موثر نامبردگان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاریشان محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده 536 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با قید این نکته اقدامات مشارالیهم در باب جعل مقدمه بزه کلاهبرداری تلقی و با مراعات قواعد تعدد جرم هر یک از متهمین علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میگردند. ضمنا ردمال متهمین ردیف سوم و چهارم به نحو تضامن می‌باشد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- محسن صدیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/05

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقایان: 1 - ب.م 2 - و.م 3 - الف.ت 4 - م.ع نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/24 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان، هریک علاوه بر رد مال به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه از حیث ارتکاب بزه کلاهبرداری می‌باشد. با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده بالاخص گزارش نحوه عملیات اجرایی تجدیدنظر خواهان منعکس در صفحات 153 و 154 و 261 الی 263 پرونده، صورتجلسه بازرسی از محل سکونت نامبردگان و کشف آلات و ادوات جرم به شرح صفحه 183 پرونده و صورتجلسه شناسایی آنان (صفحه 199 پرونده) هرچند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواهان ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین در احراز بزه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست ولکن تعیین مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه از آنجایی که موضوع مال اخذ شده ارز خارجی (دلار) بوده است مبتنی بر اشتباه بوده و بدین ترتیب جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال ماخوذه در زمان وقوع جرم اصلاح و میزان جزای نقدی نسبت به تجدیدنظر خواه ردیف دوم معادل ارزش ریالی بالاترین رقم مال ماخوذه تعیین و بدین وسیله دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده تائید و استوار می‌گردد. اما در خصوص اعتراض آقای ف. ر. نسبت به دادنامه فوق الاشاره از جهت تعیین میزان رد مال بوی نظر به اینکه مشارالیه حسب برگه تحقیقات شعبه اول دادیاری منعکس در صفحه 316 پرونده میزان مال برده شده را 1900 دلار اعلام کرده است و نسبت به مازاد آن دلیلی نیز ارائه ننموده بنا بمراتب دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی عنوان شده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری این بخش از دادنامه را تائید می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

منبع
برچسب‌ها