زمان درخواست تشدید و یا تخفیف قرار تامین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا

موضوع

زمان درخواست تشدید و یا تخفیف قرار تامین

پرسش

در خصوص تبصره 1 ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که درخواست دادستان برای تشدید یا تخفیف قرار تامین فقط برای یک بار قابل طرح است آیا ظرف زمانی این درخواست، در زمان بازپرسی می‌باشد یا بعد از صدور کیفرخواست از دادگاه؟

نظر هیئت عالی

با توجه به عبارت به شرح مقرر در این ماده در تبصره یک ماده 244 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 منظور از یک بار هم ناظر به زمان قبل از تنظیم کیفرخواست و هم زمان بعد از تنظیم کیفرخواست (زمان طرح پرونده در دادگاه است)؛ یعنی چه قبل و چه بعد از تنظیم کیفرخواست و در هر مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی) دادستان و متهم برای یک بار حق تقاضای تخفیف یا تشدید قرار تامین را دارد.

نظر اکثریت

تبصره مذکور اختصاص به درخواست از دادگاه دارد، زیرا دادستان و متهم در یک ردیف ذکر شده اند و این ماده صرفاً در مقام بیان حق متهم برای درخواست تخفیف از دادگاه است.

نظر اقلیت

عبارت در این ماده مذکور در تبصره 1 ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به کل ماده بر می‌گردد و قانونگذار در مقام بیان حق دادستان برای یک بار در کل است؛ اعم از اینکه دادستان این حق را در مرحله دادسرا یا دادگاه درخواست نماید.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها