تاثیر زندگی مشترک بر نفقه زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حضورزوجین در منزل مشترک قرینه ای برپرداخت نفقه زوجه می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/19

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ازطرف خانم م. ق.خ. فرزند م. به طرفیت اقای ح. ر.ط. فرزند ر. به خواسته مطالبه نفقه از 1 / 2 / 88 لغایت صدور حکم بانضمام خسارت دادرسی دادگاه باملاحظه اوراق ومحتویات پرونده با عنایت به اینکه زوجه اعلام نموده است تا 1 / 4 / 94 منزل زوج بوده ام وازاین تاریخ به بعد جدا زندگی می کنم وبا توجه به اینکه حضورزوجین در منزل مشترک قرینه ای برپرداخت نفقه می‌باشد مگر خلاف ان ثابت شود وشهودتعرفه شده زوجه به دادگاه به نحوی نبوده که مبین عدم پرداخت نفقه وموجب اقناع مقام قضایی گردد ودر خصوص مطالبه نفقه از 1 / 4 / 94 به بعد باعنایت به اینکه حسب مقررات قانونی زوجه می‌بایست در منزل مشترک باشد وخروج ازمنزل مشترک می‌بایست باعذرشرعی یاقانونی باشد که چنین امری توسط خواهان اثبات نگردیده است وباعنایت به اینکه زوجه بدون عذر قانونی یاشرعی خارج گردیده وچنین امری رااثبات ننموده است لهذادادگاه دعوی خواهان را دراین قسمت واردتشخیص نداده و مستندا به مواد 1114 و 1257 قانون مدنی حکم بررد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا حاتمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/16

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی خانم م. ق.خ. به طرفیت آقای ح. ر.ط. از دادنامه --- مورخه 94/12/19 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی زوجه به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 88/2/1 صادرگردیده واردنمی باشد زیرارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید 0 رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود ‌فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها