تجدیدنظرخواهی از مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترکمرجع صالح رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم صادره در خصوص مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک قابل تجدید نظرخواهی است.(هر دو نکته اشتباه است)رسیدگی به بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم ن. م. فرزند الف. متولد 1364 فروشنده متاهل فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن شهرری با وکالت خانم م. ت. دایر بر ممانعت از ملاقات فرد ذیحق (پدر) با طفل مشترک با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی خصوصی و پذیرش تلویحی و ضمنی اتهام و دفاعیات بلاوجه وی و وکیل مدافعش و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ری و سایر قرائن و امارات مستنبط از پرونده جرمش محرز و عملش منطبق است با ماده 54 قانون حمایت خانواده ناظر بر ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علیهذا دادگاه مستندا به مواد مرقوم متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران تعزیری محکوم مینماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/21

رای دادگاه

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ن. م. فرزند الف. از دادنامه شماره --- مورخه 94/8/19 صادره از شعبه --- دادگاه شهر ری که به موجب ان نامبرده به اتهام ممانعت از ملاقات با طفل مشترک به پرداخت 5/000/000 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب مقدم

منبع
برچسب‌ها