حمل و نگهداری مشروبات الکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نظر به این که مجازات حمل و نگه داری مشروب خارجی و داخلی متفاوت است، استعلام جهت تعیین نوع مشروب الزامی می‌باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج. دایر بر حمل مشروبات الکلی سه عدد بطری، توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و کشف و ضبط مشروبات و نظر به این که متهم علی رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده ولی در مرحله دادسرا اقرار به آن نموده بود که با توجه به مراتب و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید که رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی... به وکالت از ج.، 39 ساله، اهل نیشابور، ساکن تهران، از دادنامه شماره --- مورخ 13/11/92 که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 20/09/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث اتهام حمل مشروبات الکلی به تعداد سه بطری به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و بیست ضربه شلاق تعزیری و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده صادر گردیده و از رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و بررسی به عمل آمده، کاشف به عمل آمده نوع مشروب داخلی و یا خارجی تعیین نشده بود و برای خارجی بودن یا داخلی بودن از کلانتری مربوطه استعلام گردیده که در پاسخ به سوال دادگاه طی نامه ای به شماره 14/180103/6068/92 مورخ 20/08/93 اعلام داشته مشروب الکلی مکشوفه خارجی بوده و قیمت تقریبی آن را بابت سه بطری مشروب به مبلغ نود هزار تومان اعلام نموده که موردنظر دادگاه می‌باشد. النهایه دادگاه با توجه به برگ و استعلام و قرائن و امارات موجود در سابقه و به استناد جزء 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه پس از پذیرش اعتراض و به استناد بند الف از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 تجدیدنظرخواه را از حیث اتهام حمل مشروبات الکلی جمعا به پرداخت یک میلیون و هشت صد هزار ریال معادل یک صد و هشتاد هزار تومان به نفع دولت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور

منبع
برچسب‌ها