سفته از جمله اسناد تجاری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/03/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

سفته از جمله اسناد تجاری

پرسش

آیا سفته ذاتاً از اسناد تجاری است؟

نظر هیئت عالی

با لحاظ این‌که در بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیرتاجر باشد، معاملات تجاری محسوب می‌گردد و از آنجایی‌که مطابق ماده 309 قانون تجارت، مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب (سفته) نیز جاری است، لذا سفته از جمله اسناد تجاری محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 314 قانون تجارت که استناد به چک کرده (صدور چک از محلی به محلی دیگر...) چون فقط ناظر به چک بوده و راجع به سفته نیست، پس سفته را مانند برات تجارتی می‌دانیم و مطابق ماده 314 قانون تجارت صرفاً چک استثنا شده است.

نظر اقلیت

سفته و چک مشمول مقررات تجارتی نیستند و ذکری از آنها نشده است و مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت فقط معاملات براواتی ذکر شده است صرفاً نظر قانونگذار بر برات بوده است.

منبع
برچسب‌ها