شرایط تجویز ازدواج مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: امتناع زوجه از تمکین علیرغم الزام از سوی دادگاه و صدور اجراییه موجب تجویز ازدواج مجدد زوج می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم م.الف. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج خواستار رسیدگی شد پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی مطرح تلاش دادگاه و داوران موثر در موضوع نبوده خوانده در دفاع اظهار داشت به علت عدم تمکین زوجه و با حکم دادگاه ازدواج مجدد نموده وکیل خواهان به اطلاق شرط تمسک جسته دادگاه به استناد شرط مندرج در بند 12 عقدنامه به شرح دادنامه شماره --- - 1392/09/09 رای به طلاق صادر نموده تجدیدنظرخواهی زوج در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه فرجام‌خواسته با استناد به رای وحدت رویه شماره 716 - 1389/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور دایر به انصراف شرط به حالت تمکین زوجه و عدم حکم دادگاه رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی صادر نموده با فرجام‌خواهی زوج پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به دفاع زوج دایر به اینکه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه و اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه بوده و رای وحدت رویه شماره 716 - 1389/07/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید موضوع می‌باشد و مفاد بند 12 عقدنامه انصراف به حالت تمکین زوجه و تمرد زوج دارد لذا دادنامه فرجام‌خواسته شماره 01499 - 1392/01/24 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مطابق مقررات تشخیص و مستندا به مواد 371 و 395 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع
برچسب‌ها