دعوای مناسب در صورت انتقال فضولی سهام شخص در شرکت به ثالثخواسته دعوی درصورت انتقال سهام پس از صدور حکم مصادره

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نقل و انتقال سهام به اشخاص ثالث در شرکت پس از صدور حکم مصادره توسط دادگاه انقلاب، فاقد مشروعیت قانونی است و ذینفع می‌تواند دعوی خود را تحت عنوان ابطال واگذاری سهام به اشخاص ثالث و اعاده مالکیت خواهان نسبت به سهام مذکور اقامه کند و دعوی مطالبه ارزش سهام مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تاریخ: 1394/03/26 - 12 : 37 قاضی: اکبر کرمی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت 1 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 2 - سازمان منحله صنایع ملی ایران به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده موضوع توافقنامه مورخ 1368/11/23 نسبت به سهام امیرحسین امیرصالح و حسین تا سمیه و خانواده آنها در شرکتهای گیشه قزوینسیمان کرمان- سیمان تهران و خسارات قانونی بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده برابر حکم قطعی به شماره 861 مورخ 59/4/25 دادگاه انقلاب اسلامی کلیه اموال نامبردگان فوق به نفع بنیاد شهید مصادره شده است و از طرف دیگر به موجب بند ب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران سهام برخی از این افراد در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفته است لذا جهت حل اختلاف فیمابین توافقنامه ای در تاریخ 1368/11/23 بین این دو سازمان با حضور ریاست وقت بنیاد شهید و وزیر صنایع و به تنفیذ ریاست محترم جمهوری تنفیذ میگردد که به موجب بند 2 توافقنامه مذکور صرفا سهام محکومین مذکور در شرکتهای کاشی پارس و بین المللی محصولات پارس به سازمان صنایع ملی واگذار میگردد و سهام این افراد در بقیه شرکتها متعلق به بنیاد شهید است و لیکن سازمان صنایع ملی ایران برخلاف توافق نامه فوق سهام این اشخاص را تصاحب و به دیگران واگذار کرده است که امکان اعاده سهام وجود ندارد و در حکم تلف است لذا مطالبه خسارت به ارزش روز سهام را دارد دادگاه نظر به اینکه برابر دادنامه شماره --- - 59/4/25 دادگاه انقلاب اسلامی حق حاصل شده برای بنیاد شهید نسبت به اصل مال و سهام متعلقه به محکومین ایجاد شده و نه ارزش مقوم آنها و در حال حاضر نیز برابر گزارش کارشناس دادگستری به شماره 987 /م/ 92/1 - 92/8/1 و حسب اظهار خواهان سهام شرکتهای موصوف منتقل گردیده یا موجود نمی‌باشد و از طرفی مطالبه عین سهام و اموال محکومین از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج می‌باشد لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 13 : 34 قاضی: احمد جاویدی قاضی: مجتبی نورزاد

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی بنیاد شهید و امور ایثار گران به طرفیت 1 - سازمان منحله صنایع ملی ایران 2 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات وارده موضوع توافق نامه مورخ 1368/11/23 نسبت به سهام امیر حسین امیر و حسین تاسیمه و خانواده آنها در شرکتهای شیشه قزوین، سیمان کرمان، سیمان تهران اجمالا با این استدلال که برابر دادنامه شماره --- مورخ 1359/04/25 دادگاه انقلاب اسلامی حق حاصل شده برای بنیاد شهید نسبت به اصل مال و سهام متعلقه به محکومین ایجاد شده نه ارزش مقوم آنها و در حال حاضر نیز بر ابر گزارش کارشناس دادگستری و حسب اظهار خواهان سهام شرکتهای موصوف منتقل گردیده یا موجود نمی‌باشد و از طرفی عین سهام و اموال محکومین از صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خارج است بنابر این خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر حکم دادگاه انقلاب اسلامی سهام موضوع دعوا به نفع تجدیدنظرخواه مصادره گردیده است و دلیلی بر اینکه سهام مذکور وجود خارجی ندارد ارائه نشده است. نظر به اینکه با وصف صدور حکم از ناحیه دادگاه انقلاب اسلامی، سهام مذکور متعلق حق بنیاد شهید قرار گرفته است و نقل و انتقال آن به دیگران فاقد مشروعیت قانونی است بنابر این ذینفع می‌تواند دعوای خود را تحت عنوان ابطال واگذاری سهام به اشخاص ثالث و اعاده مالکیت خواهان نسبت به این سهام اقامه نماید از این رو دعوا مطالبه ارزش سهام قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی

منبع
برچسب‌ها