مطالبه خسارت دادرسی از دولت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرضی که اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ملی زمین و مسکن جهت تملک ملک، از باب اعمال حاکمیت دولت است؛ مطالبه خسارت دادرسی در دعوای مطروحه به طرفیت آن سازمان ناظر به ابطال اقدام صورت گرفته، صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان م.ت. الف.ف. با وکالت آقای ع. ت.ج. و ع. ر.الف. به طرفیت خوانده سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته ابطال سند رسمی شش‌ دانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران که در راستای مواد 3 و 6 قانون زمین شهری به نام خوانده گردیده است با احتساب هزینه‌های دادرسی، نظر به اینکه مالکیت خوانده بر رقبه موصوف متعاقب تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شرح نظریه شماره 695 که مورخه 1378/04/12 بوده و برابر دادنامه صادره شماره 358 - 1392/05/30 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به شرح دادنامه شماره --- - 1393/01/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی گردیده است رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال و رای بر بایر بودن رقبه موصوف صادر گردیده است و با نقص رای کمیسیون ماده 12 دیگر مالکیتی برای خوانده در پلاک مرقوم متصور نیست و خوانده دلیل یا مستندی بر بقای مالکیت سابق خود اقامه ننموده است. دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 3 و 6 قانون زمین شهری و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر ابطال سند رسمی صادره به نام دولت در خصوص پلاک ثبتی مرقوم صادر و اعلام می‌دارد و نظر به مطالبه خسارات دادرسی خوانده محکوم است مبلغ 1/110/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نماید. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

رامین میرزا جانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان ملی زمین و مسکن ع.ه آقای م.ت. الف.ف. با وکالت آقای ع. ت.ج. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی شش‌ دانگ پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش --- تهران با توجه به اینکه صدور سند رسمی پلاک موصوف متعاقب صدور رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک موصوف انجام گرفته است و با عنایت به اینکه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موید به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/23 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای کمیسیون، ابطال و زمین موصوف بایر اعلام گردیده است لذا به لحاظ زایل شدن مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به پلاک موصوف، حکم به ابطال سند رسمی مزبور و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه اقدامات تجدیدنظرخواه در این خصوص از باب اعمال حاکمیت دولت بوده لذا به استناد قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی موجه نمی‌باشد، لذا به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه نقض و حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌نماید. اما در اصل خواسته، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابر این به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع

محتوای مرتبط (8 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها