نظریه مشورتی شماره 7/95/2325 مورخ 1395/09/22

تاریخ نظریه: 1395/09/22
شماره نظریه: 7/95/2325
شماره پرونده: 59-861/1-471

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با لحاظ اینکه مطابق مواد 265 و267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی و سایر مواد مرتبط، دادستان باید از نتیجه تحقیقات به عمل آمده از سوی بازپرس که طی قرار نهایی اعلام می‌گردد، مطلع و نظر خود را نسبت به آن ابراز دارد، بنابراین اقتضای مراتب فوق و نیز اعمال ریاست دادستان بر دادسرا که در ماده 23 قانون فوق الذکر به آن تصریح دارد، این است که قرارهای نهایی بازپرس خطاب به دادستان صادر گردد.

منبع