رای شماره 100 و 101 مورخ 1381/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 87/428- 79/110

شاکی: آقای سیدتقی موسوی‌نآیینی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 19 خرداد 1381

شماره دادنامه: 100-101

مقدمه: الف -1) شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/828 موضوع شکایت آقای محمود رفیعیان به طرفیت جهاد سازندگی و اداره کل زمین شهری گیلان به خواسته ابطال کلیه اقدامات خواندگان و ابطال سند تنظیمی به شرح دادنامه شماره 220 مورخ 1372/04/20 حکم به ابطال عملیات تملک پلاک مورد بحث و ابطال اسناد جدید صادر شده که به نام غیرمالک است صادر نموده است.الف -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/72/220 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد سازندگی استان گیلان نسبت به دادنامه شماره 220 مورخ 1372/04/20 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه شماره 216 مورخ 1373/05/26 رای معترض‌عنه را تایید نموده است.ب -1) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/346 موضوع شکایت شرکت سهامی خاص قند ارومیه به طرفیت وزارت جهاد سازندگی به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات طرف شکایت در تملک یک قطعه زمین با تاسیسات مربوطه به شرح دادنامه شماره 610 مورخ 1372/10/18 رای بر ابطال کلیه اقدامات انجام شده توسط سازمان طرف شکایت در تصرف و تملک پلاک مورد بحث و اعاده وضع به حالت سابق صادر نموده است.ب -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/73/64 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان جهاد سازندگی آذربایجان غربی نسبت به دادنامه شماره 610 مورخ 1372/10/18 صادره از شعبه سوم دیوان در پرونده کلاسه 71/346 به شرح دادنامه شماره 280 مورخ 1374/04/21 با فسخ دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه آراء فوق‌الذکر با توجه به مدارک و اسناد و شرایط خاص هر پرونده و به استناد قوانین مختلف صادر شده است. بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمی‌رود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع