تعهد به نفع شخص ثالث و رد نمودن آن توسط وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/21
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم

موضوع

تعهد به نفع شخص ثالث و رد نمودن آن توسط وی

پرسش

اگر شخص ثالث که تعهدی به نفع او درج شده این تعهد را رد کند، تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، رد تعهد توسط ثالث (مشروط‌له) خللی به قرارداد وارد نمی‌کند و در هر حال متعهد ملزم به انجام تعهد است. مگر اینکه تعهد قائم به شخص ثالث منتفع (مشروط‌له) باشد که با رد او، به منزله انجام تعهد است.

نظر اکثریت

شخص مشروط علیه باید تعهد را به نفع طرف دیگر قرارداد انجام دهد، مگر آنکه به موجب تصریح در قرارداد یا به صورت ضمنی از اوصاف و احوال قرارداد مشخص شود که تعهد قائم به شخص ثالث ایجاد شده و فقط به سود شخص ثالث قابل انجام است.

نظر اقلیت

وقتی که شخص ثالث تعهد را رد کند در این صورت این تعهد به سود طرف مقابل قابل انجام نیست، بلکه چنانچه شرط به سود ثالث توسط ثالث رد شود، عقد از جانب مشروط‌له به استناد خیار تعذر شرط فعل (ماده 240 قانون مدنی) قابل فسخ می‌باشد. زیرا تحقق شرط به علت خودداری ثالث ذی‌نفع غیر ممکن شده است.

منبع
برچسب‌ها