مصداق سوء معاشرت زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مسافرت زوج با همسر سابق به خارج از کشور، از مصادیق سوء معاشرت و سوء رفتار با زوجه است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ش.ک. فرزند ر. با وکالت آقای م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ف. و به خواسته طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است: «موکله به موجب سند رسمی به شماره ترتیب... مورخ 1392/05/03 دفتر ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده است، لیکن سوء اخلاق و رفتار خوانده، ادامه زندگی مشترک را برای موکله غیرممکن ساخته؛ لذا موکله حاضر است مهریه و کلیه حق‌ و حقوق قانونی خود را در قبال طلاق هبه نماید. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.» شعبه --- دادگاه خانواده تهران در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل او و خوانده تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته: «سوءاخلاق و رفتار خوانده دعوی، امکان ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن ساخته، لذا موکل با بذل مهریه و حقوق خود به زوج درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و جهیزیه‌اش را تحویل گرفته است.» خوانده اظهار داشته: «همسرم را طلاق نمی‌دهم.» دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. داور زوجه به شرح صفحه 17 پرونده و داور زوج به شرح صفحه 22 پرونده نظریه خود را مبنی بر عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده‌اند. مدیریت آزمایشگاه ش. نتیجه آزمایش بارداری خانم ش.ک. را منفی اعلام نموده است. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب رای شماره --- - 1393/05/29 در خصوص دعوی خانم ش.ک. با وکالت آقای م.الف. و به طرفیت آقای الف. ف. و به خواسته صدور حکم طلاق به جهت عسر و حرج حاصله از سوء رفتار زوج، دادگاه اگر چه نحوه سوء رفتار را به تفصیل احراز نکرده است، اما توجه به اینکه حدود یک سال است ازدواج صورت گرفته و زوجه از کلیه حقوق مالی خود گذشت کرده است و زوج مدعی پرداخت مالی به او نشده است، خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه را صادر و اعلام کرده، در صورت امتناع زوج دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد. این رای پس از احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و ارجاع امر به داوری و تحصیل نظر داوران انشاء گردیده است. آقای الف. ف. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده و قید موارد سوء رفتار زوج نسبت به زوجه به‌صورت تفصیلی درخواست ابرام رای را کرده است که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره --- - 1393/08/19 تجدیدنظرخواهی را با توجه به مندرجات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین وارد دانسته، با این استدلال که دلیلی اصلی طرح دعوی طلاق، سوء معاشرت زوج عنوان شده، در صورتی‌که دلیل موجهی که ثابت کند زوج سوء رفتار داشته ابراز نشده است؛ لذا با نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم بر رد دعوی طلاق به درخواست زوجه را صادر و اعلام نموده است. خانم ش.ک. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می‌شود.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/19 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است. زیرا:

ضرورت داشته با توجه به لایحه وکیل زوجه در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی که به‌طور مفصل موارد سوء رفتار زوج نسبت به زوجه قید و منعکس شده است، دادگاه تجدیدنظر با ارجاع امر به واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از مددکار اجتماعی می‌خواست تا با دعوت از زوجین و پس از استماع توضیحات و اظهارات آنان در خصوص نحوه رفتار زوج با زوجه و نحوه تامین معیشت زوجه و اختلافات قبلی آنان، با مراجعه به محل سکونت زوجین در ایام زندگی مشترک از مطلعین و همسایگان و بستگان زوجین در مورد جهات اختلاف زوجین تحقیق و نظریه خود را در مورد علت اختلافات زوجین و نحوه رفتار زوج با زوجه اعلام دارد، سپس با تعیین وقت رسیدگی و دعوت شخص زوجین و با توجه به لایحه فرجام‌خواهی که موارد متعدد سوء رفتار زوج نسبت به زوجه بیان شده است، توضیحات نامبردگان را استماع نموده و در صورت لزوم در آن موارد بررسی و تحقیق نموده (ازجمله مسافرت زوج با همسر سابق به خارج از کشور که در صورت وقوع از مصادیق سوء معاشرت و سوء رفتار است.) سپس نسبت به صدور رای مقتضی اقدام گردد. بنا به مراتب فوق و نقص تحقیقات، به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده، به شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

طیبی - اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها