حدود و وظایف و اختیارات بازپرس در مقام تحقیق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/05
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره

موضوع

حدود و وظایف و اختیارات بازپرس در مقام تحقیق

پرسش

در صورتی که جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی بازپرس مقیم باشد حدود وظایف و اختیارات بازپرس در مقام تحقیق به چه صورت خواهد بود؟ جمع مواد 116 و 117 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 تشریح گردد.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 117 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرم در حوزه دیگری به وقوع پیوسته باشد ولی در حوزه قضائی بازپرس کشف یا متهم دستگیر شود بازپرس اقدامات لازم را به عمل می آورد سپس پرونده را با صدور جواز عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع ارسال می دارد، بنابراین نظریه اقلیت تا سطر سوم «ارسال نماید» مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 116 قانون آ.د.ک بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود در سه مورد صالح به رسیدگی است که بند پ آن ماده بیان می دارد:
اولاً؛ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد. ثانیاً؛ منظور از کشف جرم در ماده 117 عام است و یکی از مصادیق آن محل اقامت متهم می‌تواند باشد.
ثالثاً؛ بر اساس ماده 90 همان قانون بازپرس مکلف است اقدامات قانونی برای حفظ آثار و علائم جرم و نیز شناسایی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم اقدامات مقتضی را انجام دهند.
رابعاً؛ برخی از اساتید حقوق عنوان کرده اند محل اقامت متهم در ماده 117 نیز باید درج می شد که به نظر می‌رسد فراموش شده است.

نظر اقلیت

اولاً؛ با توجه به صدر ماده 117 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می دارد در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده باشد اما حوزه کشف یا مرتکب دستگیر شود بازپرس شروع به تحقیقات را انجام و قرار تامین نیز صادر می کند و بعدا با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. در خصوص محل اقامت متهم اظهار نظری نشده است برخلاف بند پ ماده 116 قانون آ.د.ک.
ثانیاً؛ در صورتی که به صلاحیت بازپرس در محل اقامت متهم بدون اعطای نیابت از مرجع صالح بازپرس چه عنوانی را به متهم تفهیم نماید.

نظر ابرازی

جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم بازپرس باید اقدامات اولیه را انجام دهد سپس قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها