مطالبه خسارت ناشی از صدور ضمانت بانکی خارج از حدود اختیارات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/06/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع

مطالبه خسارت ناشی از صدور ضمانت بانکی خارج از حدود اختیارات

پرسش

چنان‌چه رئیس بانک ضمانت‌نامه بانکی خارج از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟

نظر هیئت عالی

هرچند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می‌شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقص امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص‌های اداری کارمندان خود نیست. مضافاً تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می‌رسد هر دو در برابر زیان‌دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان‌دیده خسارت بپردازد با او است. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می‌شود.

نظر اکثریت

متضرر چون اطلاعی از حدود اختیارات رئیس بانک نداشته است، می‌تواند به بانک صادرکننده مراجعه کند و بانک مسئول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. بدیهی است بانک در صورت پرداخت خسارت به خاطر آنچه پرداخت کرده می‌تواند به مقصر (رئیس بانک) مراجعه کند.

نظر اقلیت

در صورتی‌که رئیس بانک از حدود اختیارات خود تخلف کرده باشد، شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود چرا که رئیس بانک در حکم نماینده بانک است و باید در حدود وظایف محوله اقدام کند و چنان‌چه خارج از حدود وظایف محوله عمل کند اقدام وی فضولی محسوب می‌شود و در صورت عدم تجویز بانک، شخصاً باید جبران خسارت کند.

منبع
برچسب‌ها