الزام سازنده به تکمیل آپارتمان توسط خریدار در فرض فسخ قرارداد مشارکتخلع ید در مسارکت در ساخت و خلع ید مدنیرابطه تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمیاستمرار قرارداد مشارکت در ساخت با توافق بعد از فسخ آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با فسخ قرارداد مشارکت در ساخت(بین سازنده و مالک)، طرح دعوی به طرفیت سازنده توسط خریدار به خواسته تکمیل آپارتمان و تسلیم آن، محکوم به رد است؛ زیرا با فسخ قرارداد و زائل شدن نحوه مشارکت،حقی از پلاک ثبتی به سازنده منتقل نمی شود تا بتواند به تعهدات خود عمل کند و تکمیل و تسلیم زمانی محقق می‌شود که متعهد حصه یا مالکیتی در مورد تعهد داشته باشد.خلع ید درقرار داد مشارکت در ساخت با مفهوم خلع ید مدنی متفاوت است؛ زیرا خلع ید در شرایط قرار دادی، رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و درفرض توافق با شخص ثالث به عنوان سازنده، تحویل به سازنده اخیر بوده و به معنای قطع رابطه قراردادی نیست،ولی خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک است.دعوی تسلیم و تحویل مبیع(ملک)، بدون تنظیم سند رسمی مسموع نیست.در صورتی که قرارداد مشارکت در ساخت بین سازنده و مالک به موجب اجراییه رای داوری فسخ شده باشد، صورتجلسه بعدی در خصوص واگذاری تکمیل ساخت به شخص ثالث به هزینه سازنده اول، با موافقت مالک و متعاقدین با توافق جدید، بیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت بوده و دعوی خریدار آپارتمان از سازنده اول به طرفیت وی مبنی بر تکمیل آپارتمان، به استناد صورتجلسه مذکور قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/24

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ع.ر. ت. با وکالت اقایان م. س. و ج. ح.پ. به طرفیت اقایان د. ب.ل. و م. ک. و خانم ش. ق. به خواسته الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل اپارتمان ،مطالبه خسارات دادرسی.وکلای خواهان توضیح داده اند که موکلشان یک واحد اپارتمان به مساحت تقریبی 115 متر مربع واقع در طبقه سوم ضلع شمال شرقی را از خوانده ردیف اول به صورت پیش فروش خریداری و ایشان متعهد شده اند که ملک را به صورت تکمیل شده در مورخه 1390/08/30 به موکل تحویل نماید و در تاریخ 91/4/7 نسبت به انتقال سند ان اقدام شود اما به تعهدات خود عمل نکرده و ملک تا کنون اماده نشده است و به تصرف موکل داده نشده و در ضمن خواسته خود را مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مسترد نموده است.اقای مسعود ک. دفاع نموده قرار داد مشارکت انها با اقای د. ب.ل. فسخ شده و سهم وی از مالکیت ملک مطابق رای داوری گردیده و دعوی متوجه انها نمی‌باشد.اقای د. ب.ل. نیز دفاع نموده که قرارداد مشارکت وی با مالکین فسخ شده اما وی حاضر به پرداخت خسارت خواهان می‌باشد.النهایه دادگاه با توجه به استرداد دعوی خواهان نسبت به التزام خواندگان در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را از این حیث صادر می‌نماید.واما با توجه به اینکه اقای م. ک. و خانم ش. ق. به خواهان جهت ساخت و تکمیل و تحویل تعهدی نداده اند و همچنین طرف قرار داد وی نبوده اند دعاوی دیگر خواهان را متوجه نامبردگان ندانسته مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مذکور را صادر می‌نماید.اما دعوی خواهان نسبت به خواهان ردیف اول اقای د. بهشتی کرد را با توجه به قرار داد پیش فروش ساختمان (اپارتمان)و تعهدات وی در ان و اینکه خوانده مذکور به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده ،خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد 222 - 221 - 220 - 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت وی به تکمیل اپارتمان ،تسلیم مبیع و روزانه مبلغ پانصد هزار ریال از تاریخ 90/8/30 الی 94/2/27 (زمان صدور حکم)و مبلغ 18/299/435 ریال به عنوان خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهرانفریبرز مردانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی د. ب.ل. باوکالت م. ح. به طرفیت ع.ر. ت. باوکالت م. س. و ج. ح.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/24 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تکمیل آپارتمان تسلیم مبیع وروزانه مبلغ پانصدهزارریال ازتاریخ 90/8/30 لغایت 94/2/27 وخسارات دادرسی صادر گردیده است باعنایت به اینکه دراجرای قراردادشماره 4836 مورخ 89/9/15 یک واحدآپارتمان به صورت پیش فروش مطابق شرایط قراردادباتجدیدنظرخواه منعقدگردیددرحالی که تجدیدنظرخواه درااجرای قراردادمشارکت درساخت مورخ 1386/12/23 فی مابین مالکین پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به مساحت 607 مترمربع منعقدگردید که مطابق مستندات مضموم درصفحات 80 الی 85 و 90 الی 91 پرونده به لحاظ وجود شرط حکمیت درقرارداد مشارکت درساخت دراجرای بند اول رای داوری قراردادمشارکت درساخت به علت عدم ایفای تعهدات سازنده (تجدیدنظرخواه)فسخ گردیده وباقطعیت رای داوری منجربه صدوراجراییه در تاریخ 93/4/15 مطابق رای داوری شده است فلذا باوصف فسخ قرارداد مشارکت درساخت ونحوه مشارکت تجدیدنظرخواه درموضوع پلاک ثبتی ازلحاظ قانونی بافسخ قرارداد مشارکت مشارالیه حقی برای تجدیدنظرخواه متصورنیست تااجرای تعهد قراردادبعدی باتجدیدنظرخوانده باشد چون به لحاظ عدم ایفای تعهدات وزایل شدن نحوه مشارکت حقی ازپلاک ثبتی به وی قانونا منتقل نمی گردد تاتجدیدنظرخواه بتواند درقبال تعهدات اعطایی شماره 4836 مورخ 89/9/15 عمل نماید چون تحویل وتسلیم وتکمیل زمانی محقق خواهدشدکه طرف متعهد ازلحاظ قانونی حصه ای یامالکیتی در موردتعهد داشته باشد چون بافسخ قراردادوپرداخت خسارات نحوه مشارکت وی قانونا منتفی وزایل شده است وازلحاظ قانونی حقی برای تجدیدنظرخواه متصورنیست تابتواند به تعهدات خود عمل نماید بنابراین اعتراض معترض بامدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد و دراجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمنا نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته (قطع نظر ازاینکه خسارات عدم انجام تعهد قرارداد یک حق مستقل می‌باشد) حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی احمدی- محمدباقر غفاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/01

رای دادگاه

در خصوص درخواست اعاده دادرسی م. س. و ج. پورلیما به وکالت از ع.ر. ت. به طرفیت 1 - د. ب.ل. با وکالت ز. مرسل 2 - م. ک. 3 - ش. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/02/15 صادره از همین شعبه که به موجب آن با نقض دادنامه شماره --- مورخه 94/03/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به موجب آن حکم به الزام به تکمیل آپارتمان تسلیم مبیع و روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 90/08/30 لغایت 94/04/27 وخسارات دادرسی)حکم رد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است با عنایت به اینکه مبنای اعاده دادرسی در اجرای صورتجلسه مورخه 94/02/07 مکتوم که تاریخ دسترسی آن 95/04/03 بیان گردیده و درضمن نظر به اینکه موضوع در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت فی مابین خواندگان ومالکین وبه تبع آن قرارداد پیش فروش شماره 4836 مورخه 89/09/15 یک واحدآپارتمان به مساحت 115 متر مربع در طبقه سوم ضلع شمال شرقی از پلاک ثبتی --- را از خوانده اول خریداری که دراجرای اختلافات حاصله فی مابین متعاقدین در قرار دادمشارکت در ساخت با وجود شرط حکمیت به موجب بند اول رای داوری به جهت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی سازنده مراتب فسخ اعلام گردیده؛وبااین وصف دادگاه در اجرای فسخ محققه فی مابین متعاقدین مبادرت به صدور حکم به شرح فوق نموده ودر مقام تجدید نظرخواهی به لحاظ تحقق فسخ قرار داد مشارکت وزایل شدن رابطه قراردادی خوانده اول با متعاقدین وبه تبع آن نیز فروش آپارتمان از سوی سازنده با مشکل مواجه؛ودادگاه با نقض رای دادگاه بدوی حکم به رد دعوی خواهان الزام به تکمیل وغیره صادر گردیده است. در حالی که پس از اعلام فسخ توسط داور بعد از مدتی به موجب صورت جلسه 94/02/07 منعقده فی مابین متعاقدین قبلی وشخص ثالث با تبیین شرایط جدید بالاخص ماده 5 آن حکایت از ابقاء ورابطه قراردادی است ودراجرای ماده مزبور اختیار ومسئولیت تکمیل وبهره برداری ساختمان با فروش یکی از آپارتمانهای حصه سازنده(خوانده اول) بدون تعهد مالکین در پرداخت هزینه قید وتصریح گردیده وهمچنین با انتقال قدرالسهم سازنده با تبعات آن موافقت گردیده است ومتی مفاد ماده 11 و 12 صورت جلسه صراحت به ابقاء قرارداد واستمرار در مشارکت در ساخت اشاره گردیده است چون در ماده 3 هزینه تکمیل موضوع قرار داد از محل واگذاری حصه سهمی از میزان قدرالسهم 608 متر مربع سازنده در نظر گرفته شده است بنابراین با توجه به مطالب معنونه وتوافق موضوع صورت جلسه قرارداد وپیش فروش آپارتمان متقاضی با سازنده به قوت خود باقی است و ادعای وکیل خوانده اول با توجه به مطالب فوق الذکر موجهه ومدلل نیست چون صراحتا به تنظیم صورت جلسه وتوافق اخیر اذعان نموده وادعای فسخ قرار داد با تاکید به توافق اخیر در تعارض در تطبیق موضوع می‌باشد زیرا با واگذاری تکمیل در ساخت از سوی خوانده اول به شخص ثالث با موافقت مالکین و متعاقدین حتی با فروش حصه قدرالسهم در اجرای مواد 5 و 3 آن موضوع خلع ید در قرار داد ساخت با واگذاری از سوی خوانده اول یک رابطه قرار دادی جدید و ابقاء واستمرار قرارداد و سابق با شرایط حاصله می‌باشد نه موضوع مدلول ماده 308 قانون مدنی چون شرایط خلع ید درقرار داد ساخت با مفهوم قانون مدنی متفاوت می‌باشد زیرا خلع ید شرایط قرار دادی و پیمان رفع ید از اقدام و تجهیزات ساخت و تحویل به سازنده اخیر می‌باشد نه قطع رابطه قراردادی ولی در مفهوم خلع ید مدنی بیانگر تصرف غاصبانه در ملک می‌باشد که در موضوع مطروحه چنین مسائلی مشهود و مبین نبوده است بنا علی هذا با توجه به مطالبات معنونه خصوصا مفاد مندرج در صورت جلسه 94/02/07 بعد از فسخ با توافق جدید متعاقدین تنظیم وبیانگر استمرار همان قرار داد مشارکت در ساخت به شیوه مزبور با هزینه سازنده اول از قدر السهم حصه 607 متر مربع از محل فروش آن می‌باشد بنابراین در خواست متقاضی یامدلول بند 7 ماده 426 و 438 قانون و آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد فلذا دادگاه ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخه 95/02/15 حکم به تکمیل آپارتمان مورد قرار داد پیش فروش و پرداخت خسارات روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 90/08/30 لغایت 94/02/27 وخسارات دادرسی در حق متقاضی (خواهان بدوی)صادر واعلام میدارد ودر خصوصی تسلیم و تحویل مبیع با توجه به اینکه بدون تنظیم سند رسمی و اجراء واعمال مواد 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک طرح دعوی به کیفیت مزبور در این خصوص قابلیت استماع ندارد فلذا ضمن نقض این بخش قرار رد دعوی خواهان اصلی (خواهان متقاضی)صادر واعلام میگردد ودر خصوصی خوانده دوم وسوم نظر به اینکه قرار رد دعوی نسبت به نامبردگان صادر گردیده است بنابراین در خواست اعاده دادرسی نسبت خواندگان دوم وسوم به جهت ماهیتی نبودن رای صادره یامدلول مواد 426 و 427 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد فلذادراجرای تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست متقاضی صادر واعلام میگردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی احمدی- رضا موسی وند

منبع
برچسب‌ها