نظریه مشورتی شماره 7/1400/1597 مورخ 1400/11/30

تاریخ نظریه: 1400/11/30
شماره نظریه: 7/1400/1597
شماره پرونده: 1400-168-1597 ک

استعلام:

در خصوص قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری ،با توجه به متن ماده مذکور و به کار بردن لفظ دادستان در متن ماده، آیا صدور قرار ترک تعقیب صرفاً توسط دادستان امکان پذیر است یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده قرار ترک تعقیب صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در مواردی که دادستان برابر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام اموری را به معاونان یا دادیاران دادسرا محول می‌کند، این تفویض اختیار مطلق بوده و زمان حضور و غیاب وی را در بر می‌گیرد؛ مگر آن‌که مقید به زمان حضور شده باشد.
ثانیاً، صدور «قرار ترک تعقیب» موضوع ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و «تعلیق تعقیب» موضوع مواد 81 و 82 این قانون و لزوم موافقت دادستان با «قرار توقف تحقیقات» موضوع ماده 104 قانون یادشده از اختیارات دادستان است و دادستان می‌تواند در موارد صدور «قرار ترک تعقیب» و «تعلیق تعقیب» و لزوم موافقت با قرار «توقف تحقیقات» نیز پرونده را به معاون خود یا دادیار ارجاع کند و با توجه به ماده 88 این قانون، در اموری که از طرف دادستان به معاون وی یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند.

منبع