احاله پرونده بین دو حوزه قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع

احاله پرونده بین دو حوزه قضایی

پرسش

چنانچه شخصی مرتکب جرم ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین در حوزه قضایی شهرستان ساری شده و محل اقامت وی در شهرستان جویبار باشد پاسخ دهید در صورت موافقت دادگاه تجدید نظر با احاله پرونده مورد از موارد احاله است یا در این موارد باید طبق روال قانونی برای تعقیب متهم از طریق نیابت قضایی استفاده نمود؟

نظر هیئت عالی

مورد می‌تواند از موارد احاله باشد در صورت طی شدن فرآیند احاله احکام مربوط به قضیه حاکم است و دادسرا باید متابعت کند.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 418 و419 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض سوال شهرهای در استان مازندران به هم نزدیک می‌باشند و اصل بر صلاحیت محلی است و در خصوص صلاحیت باید به کل قوانین نظر داشت، قانون گذار در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد نیابت قضایی را تجویز نموده است و احاله در این موارد صحیح نیست ولی با موافقت دادگاه تجدید نظر دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر می‌باشد.

نظر اقلیت

در فرض این سوال، با توجه به موافقت دادگاه تجدید نظر، دادسرا مکلف به تبعیت می‌باشد و مستفاد از ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری در این موارد امکان احاله پرونده وجود دارد؛ در قانون سابق آیین دادرسی کیفری سابق احاله پرونده فقط شامل متهمین بوده ولی با وضع قانون جدید در بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی کیفری شامل متهم نیز شده است و قانون گذار خواسته با قید متهم در این بند احاله پرونده ،در این موارد را تجویز نماید.

منبع
برچسب‌ها