ماده 647 قانون آیین دادرسی کیفری

دادستان نظامی ‌بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیست.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)