ابطال سند رسمی انتقال به دلیل عدم احراز وقوع بیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال درفرضی که وقوع بیع صحیح شرعی بین طرفین توسط دادگاه احراز نشود، قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدویرای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت خانم س.ش. و خانم س.ف. به طرفیت آقای ق.پ. با وکالت خانم الف.الف. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/15 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به ‌موجب آن حکم بر ابطال انتقال سند رسمی پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران به ‌نام تجدیدنظرخواهان و در نتیجه حکم به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه س.ف مبنی بر خلع ید از پلاک مذکور صادر شده نظر به استدلال دادگاه بدوی و مدارک ابرازی از سوی تجدیدنظرخوانده و عدم احراز وقوع بیع بین طرفین و به لحاظ رابطه پدر و فرزندی و خاصه وکالت تنظیمی بین طرفین به شماره 77300 مورخ 1386/06/22 دفتر اسناد رسمی... که صرفا وکالت کاری بوده است و نیز عدم ارائه دلیل از سوی تجدیدنظرخواه اول دائر بر پرداخت وجه مورد معامله که همگی حکایت از عدم وقوع بیع صحیح شرعی بین طرفین دارد با عنایت به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته من‌ حیث ‌المجموع صحیح و فاقد اشکال تشخیص می‌گردد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه عینا تائید و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حسینی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها