شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. س. فرزند ب. با وکالت خانم ل. الف. و خانم الف. ف. فرزند ن. به طرفیت شهرداری تهران که وکلای خواهان اظهار داشتند: موکل به موجب صلحنامه مورخ 1362 و نیز دادنامه صادره به شماره 900941 صادره از شعبه --- تهران مالک یک قطعه زمین به مساحت دویست متر مربع در نسق زراعی شناخته شده که خوانده اقدام به احداث یکباب مسجد ب. العلوم در قطعه زمین مذکور از پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی نموده است لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت به پرداخت قیمت روز زمین و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را داریم. دادگاه با توجه به اینکه مستند مرقوم از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و دلیلی دائر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده دادگاه بنا به مراتب فوق ومقررات مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض خوانده به نظریه کارشناسی هیات سه نفره و اینکه نظریه کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال حاکم بر پرونده می‌باشد لذا حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ 3/950/000/000 ریال (حسب نظریه کارشناسی) و نیز پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیم محمدی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1396/04/21

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 2 (تهران) به طرفیت آقای م. سرافرازی نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر پرداخت شهرداری به پرداخت مبالغ مندرج در آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه خواسته در ستون خواسته مطالبه بهای ملک بوده است در حالی که سند مالکیت رسمی موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک را تجدیدنظر خوانده ارائه نکرده لذا تا زمانی که سند رسمی ارائه نکند امکان مطالبه بهای زمین وجود نخواهد داشت در اجرای مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سید سجاد موسوی همپا

منبع
برچسب‌ها