نظریه مشورتی شماره 7/96/1909 مورخ 1396/08/21

تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1909
شماره پرونده: 1467-1/3-96

استعلام:

در خصوص خلع ید از املاک مشاعی پاسخ فرمائید آیا اجرای حکم از طریق تنظیم صورتجلسه و تسلیط ید محکوم له در کنار محکوم علیه به عمل می آید یا اینکه خیر ؟ خلع ید از کل پلاک انجام و ملک به هیچ یک از محکوم له و علیه تحویل نمی گردد و تصرفات آنها برابر ضوابط قانونی مربوط به املاک مشاعی و در چارچوب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی به عمل خواهد آمد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در اجرای حکم خلع ید از اموال مشاع برابر مقررات مربوط از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی فقط از محکوم‌علیه خلع ید می‌شود و تصرف محکوم‌له تابع مقررات مربوط به تصرف در اموال مشاع است (مواد 576 تا 582 قانون مدنی) که مستلزم رضایت شرکاء است. بنابراین در اجرای حکم خلع ید اجرای احکام نمی‌تواند ید محکوم‌له را جبراً بر مال مشاع وضع و مسلط کند.

منبع