نظریه مشورتی شماره 7/1400/1280 مورخ 1400/11/12

تاریخ نظریه: 1400/11/12
شماره نظریه: 7/1400/1280
شماره پرونده: 1400-168-1280 ک

استعلام:

در مواردی که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می‌شوددآیا پرونده به صورت کامل مختومه می‌گردد و شاکی جهت جنبه خصوصی باید از طریق حقوقی اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست؛ هرگاه تعقیب امر کیفری به جهاتی از جهات قانونی (از جمله مرور زمان مذکور در فرض استعلام) موضوع بند «ث» ماده 13 قانون پیش‌گفته موقوف شود، دادگاه کیفری در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مکلف است رسیدگی و صدور رأی کند./

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)