مرجع حل اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف دو استان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت شوراهای حل اختلاف واقع در دو استان، شعبه اول دادگاه حقوقی مرکز استانی است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به شورای حل اختلاف آن ارجاع شده است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ک.ک دادخواستی را علیه خانم س.م دادخواستی را به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه به مبلغ 8/500/000 ریال اصل خواسته به دلیل واریزی وجه، اشتباها به حساب بانکی خوانده واریز شده است به دادگاه‌های ک. الف. تقدیم کرده است که به شعبه هشتم شورای حل اختلاف ک. ارجاع شده است قاضی شعبه پس از صدور قرار تامین خواسته با توجه به نشانی محل اقامت خوانده که شهرستان ایلام می‌باشد با صدور قرار شماره --- - 1391/12/16 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی شورای حل اختلاف ایلام صادر می‌نماید پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقی ایلام مطرح می‌گردد و این شورا با صدور قرار شماره --- - 1391/02/31 قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای حل اختلاف صادر می‌نماید پرونده در شعبه هشتم شورای حل اختلاف مطرح می‌گردد و به علت اینکه محل اقامت خوانده مجهول ‌المکان بوده اخطاریه مربوط به خوانده در روزنامه آگهی می‌گردد و متعاقبا قاضی شورای حل اختلاف با این قید که خواهان علیرغم اینکه شهر ایلام را به عنوان محل اقامت خوانده اعلام کرده است ولی آدرسی را از او بیان نکرده است و عملا خوانده از همان ابتدا مجهول‌ المکان بوده است و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت شورای حل اختلاف ک. پرونده را جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام ارسال می‌نماید و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی ک. ارسال می‌گردد و این شعبه با اتخاذ تصمیم مورخه 1393/04/02 اعلام می‌دارد که چون حل اختلاف در صلاحیت شعبه اول دادگاه حقوقی مرکز استان می‌باشد پرونده را به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان ارسال می‌نماید و این شعبه نیز با صدور رای شماره --- - 1393/05/25 چون حل اختلاف در این مورد به عهده شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام می‌باشد پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه حقوقی ایلام ارسال نموده است و پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام مطرح می‌گردد و این شعبه با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/08 با این استدلال که براساس بند ج ماده 15 قانون شورای حل اختلاف مرجع حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای حل اختلاف واقع در آن استان اظهار نظر شده و چون در مانحن‌ فیه رئیس دادگستری ک. پرونده را به شعبه هشتم شورای حل اختلاف آن شهرستان ارجاع داده است و با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی گرگان پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است پرونده مجددا در شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان مطرح شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1393/10/16 با استناد به بند ج ماده 15 قانون شورا حل اختلاف اعلام داشته که برخلاف برداشت دادگاه قبلی، پرونده بدوا در شورای حل اختلاف ک. مطرح و این مرجع عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت شورا حل اختلاف ایلام صادر نموده است و در واقع ابتدائا به صلاحیت شورای حل اختلاف ایلام اظهارنظر شده است و با نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی ایلام پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه پرونده ابتداء در شورای حل اختلاف ک. مطرح شده است و این شورا با نفی صلاحیت از خود شورای حل اختلاف ایلام را صالح به رسیدگی اعلام کرده است از نظر اعضای این شعبه از عبارت «... ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است» در بند ج ماده 15 قانون شورای حل اختلاف اینگونه استنباط می‌گردد که شعبه اول دادگاه حقوقی مرکز استان صالح دادگاهی است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از یک شورا در یک استان دیگر پرونده در شورای حل اختلافی که صالح تشخیص داده شده است اگر خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده را باید به شعبه اول دادگاه حقوقی مرکز استان خود ارسال نماید و در این مورد نیز پس از اینکه شورای حل اختلاف ایلام خود را صالح به رسیدگی ندانست باید پرونده را به شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام ارسال می‌کرد علیهذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تائید نظریه دادگاه حقوقی گرگان و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه حقوقی ایلام برای حل اختلاف بین شوراها درخصوص موضوع تعیین تکلیف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

علی اکبری - محمد بارانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها