رای شماره 122 مورخ 1383/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 482/77

شاکی:آقای عباسعلی دانائی صفت

موضوع:ابطال بخشنامه یا دستور العمل شهرداری یاسوج

تاریخ رای:یکشنبه 31 خرداد 1383

شماره دادنامه: 122

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، شهرداری یاسوج از اجرای بند ه- تبصره 8 قانون بودجه سال 77 مشعر بر معافیت جانبازان 25% به بالا از پرداخت هرگونه عوارض شهرداری امتناع و علل عدم اجراء تبصره یاد شده را صدور دستورالعمل خاصی مبنی بر حصر قانون فوق‌الاشاره به واحدهای مسکونی انبوه سازی و مخصص دانستن آن ذکر نموده‌اند. شهرداری یاسوج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4752/36 مورخ 31/3/78 و6743/36 مورخ 19/4/79 اعلام داشته‌اند در مورد شاکی علیرغم اینکه معافیت مورد نظر فقط شامل یک واحد مسکونی بوده در مورد واحد تجاری نیز تخفیف لازم داده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن اعتراضی به قواعد عام و کلی نیست و موضوع از مصادیق ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت شاکی وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع