اعتبار ابلاغ قانونی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ابلاغ قانونی که توسط آن اوراق قضایی به شخص غیر مخاطب ابلاغ می‌شود، در صورتی معتبر و واجد آثار حقوقی است که مراتب اطلاع شخص مخاطب از مفاد آن احراز شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.ح. به وکالت ب.م. نسبت به دادنامه --- - 1393/06/18 شعبه --- دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه در تاریخ 1393/07/12 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده‌ است، ولی تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/08/25 به عمل آمده است، بنابراین دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده‌ است. فلذا دادگاه مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران سعدی - نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره --- که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام شده‌ است، نظر به اینکه دادنامه صادره به نامبرده ابلاغ نشده و اگر چه دادنامه به وکیل مدافع وی ابلاغ، اما چون که به صورت قانونی ابلاغ گردیده و به صراحت ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اوراق قضایی به شخص غیر مخاطب ابلاغ گردد، در صورتی معتبر است که بر دادگاه محرز گردد که اوراق به اطلاع شخص مخاطب رسیده است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه این مهم برای دادگاه احراز نگردیده، لذا نظر به مراتب، تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 353 قانون اشارت رفته، دادنامه مارالذکر را نقض و پرونده را جهت اقدامات قانونی به مرجع بدوی ارسال می‌دارد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امامی - نبوی

منبع
برچسب‌ها