تشریفات دادرسی در دادگاه کیفری استان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات رسیدگی دادگاه کیفری استان، از موجبات نقض رای است.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق این پرونده خانم م. در مورخه 18/04/92 شکایتی به دادگاه عمومی دایر به تجاوز به عنف و اکراه تسلیم می‌نماید. متهم در نیروی انتظامی اقرار به نزدیکی جنسی با شاکیه را می‌نماید ولی در دادگاه با عدول از اقاریر قبلی می گوید در نیروی انتظامی اولا به لحاظ ترس و ثانیا به منظور گرفتن رضایت از شاکیه چنین اقرار نموده است. دادگاه برای متهم قرار تامین وثیقه به مبلغ یک میلیارد ریال صادر می‌نماید. در مورخه 22/04/92 دادگاه بخش... پرونده را با قرار عدم صلاحیت رسیدگی به محاکم کیفری استان ارسال می‌نماید. پرونده به شعبه ششم دادگاه کیفری استان ارجاع می‌گردد. جلسه دادگاه در 26/06/92 با حضور طرفین و وکیل متهم تشکیل می‌گردد. شاکی اظهار داشته است: عرایضم به شرح قبلی است این شخص اشاره به آقای م. به من تجاوز کرده است. شوهرم زندان بود از همه جا رانده شده بودم در جلو دادگاه آقای م. مرا سوار اتومبیل پراید خود کرد می گفت آشنا دارم در دادگاه هم یکی از بستگان هست به تو کمک می کنم او مرا ربوده و به خارج شهر برد و به من تجاوز کرد از او شکایت دارم. آقای رئیس پاسگاه حاضر است شهادت می دهد. دادگاه به متهم تفهیم اتهام با توجه به مطالب شاکیه می‌نماید، می گوید: اتهام تفهیمی و شکایت شاکیه را قبول ندارم. رئیس پاسگاه به عنوان گواه احضار شده است. پس از تحقیق از شاکیه می گوید با ارجاع شکوائیه شاکیه به همراه وی به محل وقوع حادثه رفتیم چند تا دستمال کاغذی خشک آنجا افتاده بود جمع آوری و به شاکیه تحویل شد که به آزمایشگاه پزشکی قانونی ببرد. متهم را خواستم آمد حسب دستور قاضی محترم مواجهه حضوری داده شد باهم روبرو شدند به همدیگر فحاشی می کردند. متهم گفت انجام داده ام (زنا و رابطه جنسی) ولی با رضایت خویش بوده است. خانم هم می گفت تو به زور این کار را کردی. شاکیه را به پزشکی قانونی فرستادم ولی گواهی پزشکی نیاورد و ظاهرا نرفته بود می گفت به خاطر آبرویم نمی روم. دادگاه مطالب شاکی را به وکیل متهم تفهیم می‌نماید و می گوید هر مطلبی در دفاع از موکل خود دارید بیان نماید (نامبرده می گوید موکل اقراری به رابطه جنسی با شاکیه ننموده و از این گذشته اقرار در نزد حاکم دادگاه نبوده است. موکل اتهام انتسابی را چه به عنف یا رضایت قبول ندارد. دادگاه ختم رسیدگی اعلام و طی دادنامه --- - 27/09/92 پس از معرفی وثیقه گذار دادگاه قرار قبولی صادر و با عنایت به گواهی گواه و فقدان شرایط ثبوت زنا متهم را از تجاوز به عنف و ارتکاب زنا تبرئه و در مورد رابطه نامشروع با احراز بزهکاری وی او را به 74 ضربه شلاق مستندا به ماده 232 قانون مجازات اسلامی جدید محکوم می‌نماید. وکیل محکوم علیه از محکومیت موکل خود و خانم م. از جهت برائت متهم از ارتکاب زنای به عنف به رای صادره اعتراض می نمایند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد که به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم... به وکالت از آقای م. و خانم م. اصالتا از جانب خود به عنوان شاکی پرونده نسبت به دادنامه شماره --- - 27/09/92 صادره از دادگاه کیفری استان فارس مستقر در کازرون با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از وارد بودن یا نبودن اعتراضات تجدیدنظرخواهی به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره مذکور در بالا نظر به این که نماینده آقای دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نبوده و از وی دعوت به عمل نیامده است و لذا مستندا به تبصره 2 از ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 4 از شق ب همین ماده رای تجدیدنظرخواسته نقض پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محاکم کیفری استان فارس ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها