مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقایان م. ح. و ح. خ. به اتهام فروش و خرید مال غیر تحت پیگرد دادسرای استان خراسان رضوی قرار گرفته که پرونده به موجب قرار صادر شده از سوی بازپرسی شعبه... دادسرای ناحیه... مشهد به منع تعقیب منتهی شده است، به این قرار اعتراض شده که پرونده به شعبه... دادگاه کیفری 2 مشهد ارسال و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/05/24 با توجه به ارزش مال غیر مورد بحث با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد اعلام نظر کرده است و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره --- - 1394/07/27 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است که تحت نظر است شرح قرار های مذکور هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر حل اختلاف به صلاحیت دادگاه کیفری 2 مشهد در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری 2 و کیفری 1 مشهد به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و با الهام از مادتین 27 و 29 قانون مجازات اسلامی مجازات جزای نقدی نسبی در درجه بندی موضوع ماده 19 قانون مرقوم موثر نیست و مستندا به ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو مشهد حل اختلاف می‌شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها