بند دوم : اطلاعات مربوط به مرجع صدور مجوز

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:
1. مشخصات مرجع صدور مجوز (اعم از اداره، واحد یا هیأت و...)
2. ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها
3. مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آنها
4. تاریخ های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت
5. شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست
6. نوبت های مشخص شده برای درخواست ها
7. صورتجلسات مرجع صدور مجوز
8. ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تأخیر در صدور