متن آغازین آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

هیأت وزیران در جلسه 1394/5/4به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و به استناد تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: