دعوای ابطال وقف نامه بدون تحقق قبض

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه واقف عین موقوفه را به قبض نداده باشد و دعوای ابطال وقف نامه رسمی مطرح کند، حکم بر ابطال آن صادر می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

این است که حاجیه ع.د. فرزند م دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال وقف نامه رسمی شماره 70469 - 4/3/82 دفتر اسناد رسمی شماره... بهبهان و سند عادی مورخه 30/9/89 تنظیمی در خصوص وقفیت منزل پلاک ثبتی... مقوم به شصت میلیون ریال به شرح متن دادخواست به دادگستری بهبهان تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دادگستری بهبهان ارجاع گردیده است دادگاه به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده دادگاه در تاریخ 3/2/91 در وقت مقرر با حضور خواهان و نماینده خوانده تشکیل و پرونده مربوطه را تحت نظر قرار داده خواهان اظهار می‌دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با توجه به اینکه زمانی که ملک را وقف کرده ام وضع مالی ام خوب بوده ولی الان وضعیت مالی خوبی ندارم بچه ای دارم که خودش هم نیازمند و الان هم خودم نیازمندم برای استفاده از آن و با توجه به آنکه بچه هایی دارم که خودشان ناقص و نیازمند هستند لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارم. نماینده خوانده آقای م.ر. اظهار می‌دارد در خصوص پرونده حقوقی خانم ع.د. ایشان در تاریخ 30/9/81 یک باب خانه شش دانگ را در کمال صحت و سلامت وقف کمک به ایتام و بی سرپرستان نموده‌اند و در مورخ 4/3/82 در دفتر اسناد رسمی... بهبهان به شماره 70469 به ثبت رسانده اند در این خصوص نامبرده خواستار عدول از وقف خود می‌باشد که طبق قوانین مدنی ومنابع شرعی این امر محقق نمی شود لذا از حضرتعالی تقاضای صدور رای به ابقاء موقوفه را طبق موازین شرعی و حقوقی دارم. سپس دادگاه اقداماتی از قبیل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و سردفتر اسناد رسمی شماره... بهبهان و اجرای قرار برای مشخص شدن به اینکه ملک در تصرف چه کسی می‌باشد انجام داده نهایتا پس از بررسی و تحقیق های لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه شماره --- نموده است. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم حاجیه ع.د. فرزند م به طرفیت خوانده دعوی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهبهان به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال یک فقره وقفنامه رسمی به شماره 70469 مورخ 1382/03/04 صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره... شهرستان بهبهان به پیوست پرونده و سند عادی مورخ 1389/09/30 موضوع وقف یک باب منزل مسکونی به شماره پلاک ثبتی... بخش یک شهرستان بهبهان خواهان اظهار داشته از قصد خود مبنی بر وقف منزل مسکونی خویش عدول کرده؛ با توجه به اینکه تاکنون ملک مزبور را به قبض حاکم و یا متولی نرسانده ام. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به عدول خواهان از وقف ملک خویش لهذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 55 - 59 از قانون مدنی حکم بر ابطال اسناد وقف نامه های رسمی و عادی استنادی خواهان صادر و اعلام می‌نماید پس از ابلاغ دادنامه به طرفین اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان بهبهان طی تقدیم دادخواستی به دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعتراض کرده که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است این مرجع قضایی در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/27 چنین انشاء رای نموده است هیات دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده با توجه به وقف نامه عادی استنادی خواهان دعوی که مبین وقف ملک می‌باشد لکن مبین قبض به تولیت نمی‌باشد بلکه فقط به حق سکونت برای واقف تصریح شده است استدلال دادگاه بدوی را صحیح تشخیص داده و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. پس از ابلاغ دادنامه بطرفین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بهبهان طی دادخواستی به طرفیت خانم ع.د. از دادنامه شماره --- مورخ 27/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه اول ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ع.علیزاده عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی دادنامه شماره --- - 27/9/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به شرح فوق الذکر، نظر به اینکه دادنامه مذکور با توجه به اوراق و محتویات پرونده مستند و قانونی اصدار یافته و ملکی راکه واقف وقف نموده قبض و اقباض صورت نگرفته و منافع موقوفه به مصرف موقوف علیهم نرسیده و با عنایت به اینکه متقاضی فرجام خواهی در دادخواست تقدیمی مطلبی که موجبات نقض را ایجاب نماید ارائه ننموده علی هذا به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فوق الذکر تایید و ابرام می‌شود. دفتر مقرر است پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - علیزاده

منبع
برچسب‌ها