ماده 9 قانون استخدام کشوری

ترفیع عبارتست از احراز یک پایه بالاتر.